PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šiomis Sąlygomis nustatoma:
   1. sutartiniai įsipareigojimai tarp internetinės svetainės AKTYVI.LT valdančios Aurelijos Jurgo, veikiančios pagal individualią veiklą (draudėjo kodas 3301123), adresas Šveicarų g. 6, LT-13282 Vilnius (toliau – Paslaugų teikėjas) ir asmens, įsigijusio paslaugas iš Paslaugų teikėjo (toliau – Vartotojas) dėl naudojimosi internetine svetaine AKTYVI.LT (toliau - AKTYVI.LT).
   2. naudojimosi AKTYVI.LT taisyklės.
   3. kitos nuostatos.
  2. Vartotojas - asmuo, apsilankęs AKTYVI.LT, įsigijęs prisijungimą, ar bet kokia kita forma besinaudojantis AKTYVI.LT.
  3. Narystė – mokama AKTYVI.LT tinklalapyje teikiama paslauga. Narystė gali būti įsigyta ribotam laikotarpiui.
  4. Vartotojas, prieš pradėdamas naudotis AKTYVI.LT patvirtina, kad perskatė Naudojimosi sąlygas (toliau – Sąlygas) ir be jokių išlygu su jomis sutinka bei įsipareigoja jų laikytis.
  5. Asmenys, nesutinkantys bent su viena iš Sąlygų nuostatų, neturi teisės naudotis AKTYVI.LT tinklalapiu.
  6. Vartotojas privalo susipažinti su Paslaugų teikėjo patvirtinta ir viešai paskelbta Privatumo politika.
  7. Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai keisti AKTYVI.LT teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias Sąlygų nuostatas. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Sąlygas Vartotojas toliau naudosis AKTYVI.LT, tai reikš Vartotojo sutikimą su Sąlygų pakeitimais. Sąlygų pakeitimas įsigalioja po jų paskelbimo.
 2. Paslaugos
  1. Vartotojas sumokėjęs mėnesinį mokestį įsigyja:
   1. Trenerio sukurtą sporto programą (toliau – Programa) pagal intensyvumo lygį kurį pasirenkta Vartotojas. Programą sudaro vaizdinė filmuota medžiaga, išsamūs tekstiniai paaiškinimai kaip atlikti pratimus. Programa sudaryta dviems mėnesiams. Vartotojas sumokėjęs vieno mėnesio mokestį gauna Programą pirmam mėnesiui. Norėdamas tęsti programą, Vartotojas turi sumokėti mėnesinį mokestį už kurį gauna Programą antram mėnesiui.
   2. AKTYVI.LT pratimų bazę.
   3. Galimybę koreguoti įsigytą Programą ir (arba) susikurti savo sporto programą, kurią Vartotojas galės naudotis tik sumokėjęs mėnesinį mokestį.
   4. Galimybę stebėti savo kūno pokyčius suvedant AKTYVI.LT fizinius duomenis.
   5. Skirtingų rūšių sporto programas, kurios periodiškai bus pateikiamos AKTYVI.LT bazėje.
 3. Vartotojo teisės, įsipareigojimai ir atsakomybė
  1. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti AKTYVI.LT ir (arba) paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui.
  2. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą.
  3. Vartotojas įsipareigoja nedelsdamas el. paštu pranešti Paslaugų teikėjui, jeigu Vartotojo vardas ir (arba) slaptažodis, kurie reikalingi naudotis AKTYVI.LT, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.
  4. Vartotojui kiekvienu konkrečiu atveju prieš atliekant rekomenduojamas sporto programas, pratimus būtina atsakingai įvertinti savo galimybes, o kilus abejonėms – konsultuotis su gydytoju.
  5. Jei Vartotojas skundžiasi kokiais nors sveikatos sutrikimais, serga ar pastaruoju metu turėjo traumų, buvo operuojamas, laukiasi ar nesenai gimdė, prieš įsigydamas paslaugą privalo pasikonsultuoti su gydytojais.
  6. Atliekant rekomenduojamas sporto programas, pratimus, Vartotojas prisiima visą traumų, kūno ir sveikatos sužalojimų, taip pat mirties riziką.
  7. Vartotojas sutinka, kad Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti AKTYVI.LT veiklą.
  8. Vartotojas prisiima atsakomybę ir riziką, naudodamasis informacija, esančia internetinėje svetainėje AKTYVI.LT. Vartotojas prisiima atsakomybę už galimą žalą, padarytą Vartotojo sveikatai, telefoninei technikai, kompiuteriui.
 4. Paslaugų teikėjo teisės, pareigos ir atsakomybės apribojimas:
  1. Paslaugų teikėjas turi teisę tirti Naudojimosi sąlygų pažeidimus, teisę stebėti Vartotojo veiksmus AKTYVI.LT.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu AKTYVI.LT pakeisti, pertvarkyti, įkelti naują informaciją, šalinti seną informaciją, atnaujinti duomenis.
  3. Paslaugų teikėjas neatsako už AKTYVI.LT ar jos duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Paslaugų teikėjas negali kontroliuoti.
  4. Paslaugų teikėjas turi teisę gauti užmokestį už suteiktas Paslaugas pagal AKTYVI.LT nurodytas kainas. Vartotojui paprašius el. paštu sąskaitos, Paslaugų teikėjas pateiks ją per 5 darbo dienas.
  5. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims vadovovaujantis sporto programa ar kita tinklalapyje pateikiama medžiaga.
  6. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Vartotojui per nustatytą laikotarpį pavyks pasiekti norimų tikslų, kurie buvo pasirinkti įsigyjant Paslaugą.
  7. Paslaugų teikėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo Vartotojo prisijungimo vardu ir (arba) slaptažodžiu.
  8. Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad Paslaugų funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti.
 5. Mokamos paslaugos
  1. AKTYVI.LT teikiamos paslaugos yra mokamos ir teikiamos tik asmenims, įsigijusiems Narystę.
  2. Paslaugų kainos ir apmokėjimo už jas būdai nurodyti Paslaugos užsakymo puslapyje.
  3. Vartotojas sutinka, kad Paslaugos teikiamos tik po to, kai Vartotojas sumoka Paslaugų teikėjui už Paslaugą nurodyta tvarka. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už Paslaugą dydį bei mokėjimo tvarką.
  4. Pasibaigus laikotarpiui, kuriam Vartotojas buvo įsigijęs narystę, mokamos AKTYVI.LT paslaugos yra nutraukiamos ir pratęsiamos tik tada, kai vartotojas vėl įsigyja narystę pageidaujamam laikotarpiui.
  5. Paslaugų teikėjas turi teisę profilaktinių AKTYVI.LT vykdomų darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą Klientui.
 6. Asmens duomenys:
  1. Vartotojas, AKTYVI.LT įvesdamas savo duomenis, patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija yra tikra ir tiksli.
  2. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis AKTYVI.LT ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
  3. Paslaugų teikėjas įsipareigoja neteikti Vartotojo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės aktuose bei šiose Naudojimosi sąlygose.
  4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Sąlygomis, patvirtina, kad jis suteikia Paslaugų teikėjui teisę siųsti Vartotojui Paslaugų teikėjo paslaugų komercinius pasiūlymus ir informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Paslaugų teikėją.
  5. Dalyvaudami Paslaugų teikėjo konkursuose, Vartotojas sutinka, kad jo asmens duomenis tvarkytų Paslaugų teikėjas.
  6. Vartotojas sutinka kad jo duomenys gali būti naudojami Paslaugų teikėjo tiesioginės ir netiesioginės rinkodaros tikslais.
 7. Intelektinės nuosavybės teisės
  1. Paslaugų teikėjas yra visų teisių į AKTYVI.LT turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. AKTYVI.LT dizainas, pavadinimai, logotipai, vaizdo medžiaga, tekstinė medžiaga ir t.t yra Paslaugų teikėjo nuosavybė arba Paslaugų teikėjas turi teisę jais naudotis. Draudžiama šią informaciją naudoti kitose programose, interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar platinti bet kokiu kitu būdu ir pavidalu be Paslaugų teikėjo sutikimo.
  2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas AKTYVI.LT turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (arba) kitoks naudojimas be raštiško Paslaugų teikėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Naudojimo sąlygų, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
 8. Taikytina teisė:
  1. AKTYVI.LT veikla yra vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Naudojimosi sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.