Privatumo politika

 1. Asmens, įsigijusio paslaugas internetinėje svetainėje AKTYVI.LT (toliau - Vartotojas) duomenų valdytojas yra Aurelija Jurgo, veikianti pagal individualią veiklą (draudėjo kodas 3301123), adresas Šveicarų g. 6, LT-13282 Vilnius“ (toliau – Duomenų valdytojas).
 2. Duomenų valdytojui ypač rūpi Vartotojo asmens duomenų saugumas. Duomenų valdytojas įgyvendindamas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyvą 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikrina ypač skaidrų ir sąžiningą Vartotojo asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje susipažindinama su Vartotojo teisėmis bei informacija apie asmens duomenų tvarkymą.
 3. Duomenų valdytojas užtikrina, kad saugo Vartotojo privatumą, sąžiningai bei teisėtai tvarko ir prižiūri Vartotojo registracijos duomenis.
 4. Vartotojas, prisijungdamas prie elektroninės bankininkystės arba kitų elektroninio mokėjimo sistemų, duomenis įveda bankų puslapiuose, todėl ši informacija Duomenų valdytojui neprieinama.
 5. Duomenų valdytojas renka ir tvarko duomenis, kuriuos Vartotojas pateikė savanoriškai:
  1. vardas, pavardė;
  2. elektroninio pašto adresas;
  3. gimimo metai;
  4. IP adresas;
  5. Fiziniai duomenys;
  6. Mokėjimų istorija.
 6. Vartotojo asmens duomenys renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais:
  1. Teikiant Vartotojui AKTYVI.LT tinklapyje įsigytas mokamas paslaugas;
  2. Duomenų valdytojui tvarkant Vartotojo registraciją, pirkimą;
  3. Paslaugų gerinimui ir veiklos analizei vykdyti.
  4. Vartotojo prašymu ir klausimų nagrinėjimo tikslu;
  5. Vartotojo ir Duomenų valdytojo saugumo užtikrinimui;
  6. Rinkos tyrimų vykdymui;
  7. Informacijos apie teikiamas paslaugas siuntimui;
  8. Marketingo tikslais.
 7. Vartotojo pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
 8. Vartotojo asmens duomenis teikiami:
  1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
  2. Valstybės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.
 9. Asmens duomenų prieiga ir kontrolė
  1. Vartotojui pageidaujant redaguoti ar atnaujinti savo duomenis, kuriuos saugo Duomenų valdytojas, jis turi kreiptis el. paštu info@aktyvi.lt.
 10. Vartotojas gali atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo bet kuriuo metu pateikęs laisvos formos prašymą el. paštu info@aktyvi.lt.